Ελληνικά
English
 

Παράλληλος Υπολογισμός

Διδάσκων/ντες:  Μαργαρίτης Κωνσταντίνος  |  

 

Στόχοι:

Το μάθημα καλύπτει ζητήματα του Παράλληλου Υπολογισμού στις εξής θεματικές περιοχές: (α) συστήματα  παράλληλων υπολογιστών: αρχιτεκτονικές και λειτουργικά συστήματα (β) μοντέλα παράλληλου υπολογισμού, γλώσσες και περιβάλλοντα παράλληλου προγραμματισμού (γ) σχεδίαση παράλληλων αλγορίθμων και τεχνικές παράλληλου προγραμματισμού (δ) μετρικές και πειραματική εκτίμηση απόδοσης

Δεξιότητες:

Ανάπτυξη παράλληλων αλγορίθμων και λογισμικού 
 

Προαπαιτήσεις:

Αλγόριθμοι, Προγραμματισμός σε C/C++ 
 

Περιεχόμενο μαθήματος:

Συστήματα Παράλληλων Υπολογιστών: Ταξινόμιση Flynn, Συστήματα Μοιραζόμενης και Κατανεμημένης Μνήμης, Σύγχρονοι Πολυπύρηνοι Επεξεργαστές, Επεξεργαστές Γραφικών Γενικού Σκοπού, Επίδραση Ιεραρχίας Μνήμης, Διασυνδετικά Δίκτυα, Δικτυακή Υποδομή, Προοπτικές Συστημάτων Υψηλών Εποδόσεων.
Λειτουργικά Συστήματα Πολυεπεξεργαστών, Συστοιχίες Υπολογιστών, Δικτυακός Υπολογισμός, Υπολογιστικό Πλέγμα και Μεγάλα Δεδομένα.
Μοντέλα παράλληλου υπολογισμού, Περιβάλλοντα και Τεχνικές προγραμματισμού: Πολυνηματικός Προγραμματισμός, Προγραμματισμός Μεταβίβασης Μηνυμάτων, Προγραμματισμός  Επεξεργαστών Γραφικών Γενικού Σκοπού, Γλώσσες, Βιβλιοθήκες, Πρότυπα, Περιβάλλοντα Προγραμματισμού. Ετερογενείς Παράλληλοι Υπολογισμοί, Υπολογισμοί βασισμένοι σε Πλατφόρμες (Map-Reduce, Hadoop). Εναλλακτικά Μοντέλα και Γλώσσες Παράλληλου Υπολογισμού.
Παράλληλοι Αλγόριθμοι: Επιμερισμός, Επικοινωνία, Ομαδοποίηση, Απεικόνιση. Παραλληλισμός Δεδομένων, Συντονιστής-Εργαζόμενοι, Γράφος Εργασιών, Διοχέτευση (Ροή) Εργασιών, Δεξαμενή Εργασιών, Μοντέλο Map-Reduce.
Μετρικές και πειραματική εκτίμηση απόδοσης Παράλληλων εφαρμογών.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

1.Introduction to Parallel Computing (2nd edition), Ananth Grama, Anshul Gupta, George Karypis, and Vipin Kumar, Pearson Education, 2003, ISBN 0-201-64865-2

2.Parallel and Distributed Computation, D.Bertsekas and J.Tsitsiklis,Prentice Hall, 1989, ISBN 0-13-648700-9

3.Parallel Programming in C withMPI and OpenMP, Michael Quinn, McGraw Hill 2004, ISBN 007-282256-2

4.Parallel Programming (2nd edition), B.Wilkinson, M.Allen, Prentice Hall 2005, ISBN 0-13-140563-2

5.An Introduction to Parallel Programming, P.Pacheco, Morgan Kaufman 2011, ISBN 78-0-12-374260-5

6.Programming Massively Parallel Processors, Second Edition, D.Kirk, W.Hwu, Morgan Kaufman 2013,  ISBN 978-0-12-415992-1
 

Μέθοδοι αξιολόγησης:

50% 6 Εργαστηριακές ασκήσεις (1 ανά 15 ημέρες)
50% Τελική γραπτή εξέταση
Οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν τουλάχιστο τη βάση τόσο στις Εργαστηριακές Ασκήσεις όσο και στη Τελική γραπτή εξέταση.

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF189/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps