Ελληνικά
English
 

Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

Διδάσκων/ντες:  Ρεφανίδης Ιωάννης  |  

 

Στόχοι:

Το μάθημα παρουσιάζει τόσο τη θεωρία της Τεχνητής Νοημοσύνης, όσο και εφαρμογές της, και ειδικότερα η μοντελοποίηση και επίλυση συνδυαστικών προβλημάτων ως προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών και λήψη αποφάσεων υπό αβεβαιότητα. Παρουσιάζεται επίσης η σύγχρονη αντίληψη για τα ευφυή συστήματα, με πιθανοτικά μοντέλα αναπαράστασης γνώσης και χρήση τόσο ακριβούς όσο και προσεγγιστικού (βασισμένου σε δειγματοληψία) συμπερασμού για τη λήψη αποφάσεων.

Δεξιότητες:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να:

 • μοντελοποιούν απλά συνδυαστικά προβλήματα, ως προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών και να επιλέγουν τους κατάλληλους καθολικούς περιορισμούς για την αποδοτικότερη επίλυσή του,

 • να επιλύουν προβλήματα χρονοπρογραμματισμού χρησιμοποιώντας την κατάλληλη αναπαράσταση, και να εφαρμόζουν τον κατάλληλο αλγόριθμό για την εύρεση της βέλτιστης λύσης,

 • υλοποιούν την μοντελοποίηση που επέλεξαν σε μια πλατφόρμα επίλυσης περιορισμών,

 • μοντελοποιούν πιθανοτικά προβλήματα λήψης απόφασης με χρήση δικτύων Bayes

 • υπολογίζουν πιθανοτικές κατανομές αναλυτικά αλλά και με δειγματοληψία,

 • εφαρμόζουν τη πιθανοτική συλλογιστική σε πραγματικά προβλήματα, όπως η παρακολούθηση στόχου και ο εντοπισμός θέσης.

 

Προαπαιτήσεις:

Προτείνεται ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει μάθημα Τεχνητής Νοημοσύνης προπτυχιακού επιπέδου. Οι διαλέξεις του προπτυχιακού μαθήματος έχουν καταγραφεί στα πλαίσια του προγράμματος Open Courses του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (περίοδος καταγραφής: εαρινό εξάμηνο 2013-2014).

Επίσης πρέπει ο φοιτητής να έχει βασικές γνώσεις πιθανοτήτων. Απαραίτητη τέλος είναι η γνώση κάποιας γλώσσας προγραμματισμού (π.χ., Python).                

Περιεχόμενο μαθήματος:

 • Αλγόριθμοι τυφλής & Ευρετικής αναζήτησης: Πρώτα σε βάθος, πρώτα σε πλάτος, πρώτα στο καλύτερο, Α*.

 • Προβλήματα ικανοποίησης περιορισμών και μοντελοποίηση προβλημάτων. Μέθοδοι επίλυσης προβλημάτων περιορισμών. Αλγόριθμοι ελέγχου συνέπειας και συνέπεια τόξου. Βαθμός συνέπειας και απόδοση αλγορίθμων. Συνδυασμός αναζήτησης και ελέγχου συνέπειας για επίλυση προβλημάτων.

 • Εισαγωγή στις πλατφόρμες προγραμματισμού με περιορισμούς και επίλυση απλών προβλημάτων. Εφαρμογή αλγορίθμων συνέπειας και αναζήτηση.

 • Ευρετικές συναρτήσεις σε προβλήματα περιορισμών. Καθολικοί περιορισμοί. Ο περιορισμός alldiffrerent. Προβλήματα ανάθεσης πόρων και ο περιορισμός element.

 • Βελτιστοποίηση και αναζήτηση με επέκταση και οριοθέτηση σε προβλήματα περιορισμών.

 • Προβλήματα χρονοπρογραμματισμού και μοντελοποίηση. Καθολικοί περιορισμοί εξειδικευμένοι στον χρονοπρογραμματισμό. Χρονοπρογραμματισμός με πεπερασμένους πόρους.

 • Δράση και αβεβαιότητα. Ορθολογικές αποφάσεις. Πράκτορας θεωρίας αποφάσεων. Βασική σημειογραφία πιθανοτήτων. Αξιώματα πιθανοτήτων. Συμπερασμός με πλήρεις συνδυασμένες κατανομές πιθανότητας. Ανεξαρτησία. Υπο-συνθήκη ανεξαρτησία.

 • Πιθανοτική συλλογιστική. Δίκτυα Bayes. Κάλυμμα Markov. Συνεχείς μεταβλητές. Ακριβής συμπερασμός σε δίκτυα Bayes. Συμπερασμός με απαρίθμηση. Προσεγγιστικός συμπερασμός. Άμεση δειγματοληψία. Απορριπτική δειγματοληψία. Στάθμιση πιθανοτήτων. Monte Carlo αλυσίδα Markov.

 • Πιθανοτική συλλογιστική στο χρόνο. Στάσιμες διαδικασίες. Υπόθεση Markov. Συμπερασμός σε χρονικά μοντέλα: Φιλτράρισμα, Πρόβλεψη, Εξομάλυνση. Εύρεση της πλέον πιθανής ακολουθίας. Αλγόριθμος Viterbi. Δυναμικά δίκτυα Bayes. Φιλτράρισμα σωματιδίων.

 • Λήψη απλών αποφάσεων. Μέγιστη αναμενόμενη χρησιμότητα. Αξιώματα θεωρίας χρησιμοτήτων. Συναρτήσεις χρησιμότητας. Αποστροφή/επιζήτηση/ουδετερότητα ρίσκου. Πολυκριτηριακές συναρτήσεις χρησιμότητας. Δίκτυα αποφάσεων. Αξία της πληροφορίας. Έμπειρα συστήματα της θεωρίας αποφάσεων.

 • Ακολουθιακά προβλήματα αποφάσεων. Διαδικασίες απόφασης Markov (MDPs). Επανάληψη αξιών. Επανάληψη πολιτικών. Μερικώς παρατηρήσιμες διαδικασίες απόφασης Markov.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 • Stuart Russell & Peter Norvig, Artificial Intelligence, A Modern Approach (3rd edition), Prentice Hall, 2009. ISBN: 0136042597.

 • Stuart Russell & Peter Norvig, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μία Σύγχρονη Προσέγγιση (2η αμερικανική έκδοση, 2002). Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2004. ISBN: 960-209-873-2.

 • Mausam and Andrey Kolobov, Planning with Markov Decision Processes, an AI perspective. Morgan and Claypool, 2012.

 • Judy Pearl, Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems. Morgan Kaufmann, 1988.

 • Stefan Edelkamp and Stefan Schroedl, Heuristic Search, theory and applications. Morgan Kaufmann, 2012.

 • K.R. Apt, Principles of Constraint Programming, Cambridge University Press, 2003.

 • Francesca Rossi, Peter van Beek, and Toby Walsh, (editors), Handbook of Constraint Programming, Elsevier Science, 2006

 • Kim Marriott and Peter J. Stuckey, A MiniZinc Tutorial, http://www.minizinc.org/resources.html

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Οι φοιτητές θα πρέπει να εκπονήσουν δύο προγραμματιστικές εργασίες (25% τελικού βαθμού) και μια σημαντικότερη σε μέγεθος που θα συμβάλλει με 25% στον τελικό βαθμό.

Η τελική γραπτή εξέταση συμβάλλει στον τελικό βαθμό με 50%.

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF117/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps