Ελληνικά
English
 

Βελτιστοποίηση

 

Στόχοι:

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών στους αλγόριθμους και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης, στις εφαρμογές τους στην πληροφορική καθώς και με την υλοποίηση τους σε Matlab. Επίσης, για την επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης θα χρησιμοποιηθεί λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ.  

Δεξιότητες:

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία το μάθημα θα μπορούν να α) μοντελοποιούν προβλήματα βελτιστοποίησης και β) να εφαρμόζουν τους κατάλληλους αλγορίθμους/τεχνικές για την επίλυσή τους.

Προαπαιτήσεις:

Καλό είναι ο φοιτητής να έχει παρακολουθήσει το προπτυχιακό μάθημα της Επιχειρησιακής Έρευνας.

Περιεχόμενο μαθήματος:

Ελλειψοειδής Αλγόριθμος, Τεχνικές κλιμάκωσης, Αλγόριθμοι Εσωτερικών Σημείων (path following, barrier methods, affine scaling), Αλγόριθμοι Εξωτερικών Σημείων, Προλυτικές διαδικασίες. Προηγμένες τεχνικές βελτιστοποίησης σε δυναμικά προβλήματα αποφάσεων. Διαφορικές εξισώσεις με εισόδους, Λογισμός των μεταβολών, Εξισώσεις Euler-Lagrange, Γραμμικοί-τετραγωνικοί ρυθμιστές, Αρχή του Μεγίστου. Εξίσωση Hamilton-Jacobi-Bellman.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

Bazaraa, M., Jarvis, J., Sherali, H. (2005). “Linear Programming and Network Flows”, 3rd edition, Wiley-Interscience

Griva, I., Nash, S., Sofer, A. (2009). “Linear and Nonlinear Optimization”, 2nd edition, SIAM

Papadimitriou, H.C., Steiglitz, K. (1982). “Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity”, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.

Lewis, F., and Syrmos, V.L., Optimal Control, 2nd edition (1995), Wiley.

D. Liberzon, Calculus of Variations and Optimal Control Theory, 2011, Princeton University Press.

Μέθοδοι αξιολόγησης:

Τελική γραπτή εξέταση 60%

2 Εργασίες 40%

Ιστοσελίδα μαθήματος:

http://compus.uom.gr/MINF175/


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps