Ελληνικά
English
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής_Deadline: 23/05/2018 20/04/2018

Το τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών και καλεί τους υποψηφίους που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση στα θεματικά πεδία έρευνας που αναφέρονται παρακάτω:

Προτεινόμενα Πεδία Έρευνας για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 13.1 του Κανονισμού λειτουργίας προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος  ο Υποψήφιος Διδάκτορας θα πρέπει κατ' αρχήν να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης του άρθρου 2 ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μάστερ) από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ , αντίστοιχου με το παραπάνω μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης.

β) να έχει τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Επομένως, καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, που πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων α) και β), να υποβάλλει στο γραφείο 422 του 4ου ορόφου του Γ’ κτιρίου  φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω),εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για θέση Υποψηφίου Διδάκτορα σε ένα από τα παραπάνω προτεινόμενα πεδία έρευνας, αφού πρώτα επικοινωνήσει με τον αντίστοιχο επιβλέποντα καθηγητή. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει διάρκεια 30 ημέρες από την ημέρα δημοσίευσής της στον ιστότοπο του Ιδρύματος και λήγει στις 23/5/2018.

Απαραίτητα δικαιολογητικά (διαθέσιμα πρότυπα στη θέση: Έντυπα):

 • Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας
 • Ερευνητική πρόταση σε ηλεκτρονική μορφή (αποστολή στο alcmini@uom.gr)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 • Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής). Εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού, η αναγνώρισή του από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ μπορεί να προσκομισθεί εντός εξαμήνου (ή και αργότερα με απόφαση της ΓΣΕΣ) από την ημερομηνία που η ΓΣΕΣ θα κάνει δεκτό τον υποψήφιο για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
 • Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).  Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται  το  νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.
 • Αποδεικτικό τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας (επίπεδο Β2), σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού(η απόδειξη της γλωσσομάθειας γίνεται σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τις προκηρύξεις διαγωνισμών του ΑΣΕΠ).
 • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).
 • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
 • Φωτοτυπία ταυτότητας

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να:

 • απευθύνονται στις κ.κ.  Αλκμήνη Ψαθά και Έφη Σιδηρά (κτίριο Γ΄, 4ος όροφος, Γραφείο 422, τηλ. 2310891847 και 2310 891734, e-mail: alcmini@uom.gr ) , κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00 - 13:30.
 • επισκέπτονται τον ιστότοπο του ΠΜΣ στη διεύθυνση http://mai.uom.gr.

 

Η κατάθεση του φακέλου μπορεί να γίνει με τους εξής εναλλακτικούς τρόπους:

 • αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στο γραφείο 422, 4ος όροφος, κτίριο Γ΄, τηλ. 2310 891847 και 2310 891734, e-mail: alcmini@uom.gr,), κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 10:00 - 13:30.
 • σε κλειστό φάκελο στη θυρίδα του ΠΜΣ (θυρίδα Νο.89, ισόγειο δίπλα στα ασανσέρ του κτιρίου Γ’).
 • μέσω ταχυδρομείου/courier (με ημερομηνία αποστολής από 23/04/2018 ως 23/05/2018) στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραφείο 422, 4ος όροφος, κτίριο Γ’
Εγνατίας 156, Τ.Κ. 54606, Θεσσαλονίκη

Υπόψη κας  Αλκμήνης Ψαθά


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps