Ελληνικά
English
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΕΔΒΜ143) 07/04/2021

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό ΟΠΣ 5085324, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143), και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τον ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας από 07/04/2021 έως 16/04/2021.

Μπορείτε να τη βρείτε στο site του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο site του ΕΛΚΕ . Επιπλέον, τα σχετικά αρχεία επισυνάπτονται στο παρόν κέιμενο:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ΕΔΒΜ143_9185_06.04.2021

ΑΙΤΗΣΗ_ΕΔΒΜ143

Επίσης, σας εφιστούμε την προσοχή στα εξής σημεία:

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της υπ’ αριθμ. 1017/16.03.2021 ΚΥΑ, κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος υποβάλει, ως συνοδευτικά δικαιολογητικά της αίτησης υποψηφιότητας, τα ακόλουθα:

1.       Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας

2.       Πρόσφατο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

3.   Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Τμήματος ή Σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας

4.      Φωτοαντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακού διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, (για τους υποψήφιους που είναι κατέχουν ήδη έναν ή περισσότερους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών)

5.       Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο/η υποψήφιος/α είναι υποψήφιος/α διδάκτορας με αναφορά του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (για τους υποψήφιους που είναι υποψήφιοι διδάκτορες)

6.     Βεβαίωση της Γραμματείας του Τμήματος ότι ο/η υποψήφιος/α είναι μεταπτυχιακός φοιτητής με αναφορά του τίτλου και τυχόν ειδίκευσης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος/η (για τους υποψήφιους που είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές)

7.       Αποδεικτικό/ά προηγούμενης έμμισθης ή άμισθης εμπειρίας στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου, π.χ. βεβαίωση από τον επιβλέποντα του μαθήματος, ή τον Πρόεδρο του Τμήματος ή του Κοσμήτορα σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, στην οποία να αναφέρεται το επικουρικό διδακτικό έργο (μάθημα και ώρες) ή/και σύμβαση διεξαγωγής επικουρικού διδακτικού έργου,

8.    Για την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου των δημοσιεύσεων ή/και ανακοινώσεων σε συνέδρια, απαιτείται η αναφορά των απαιτούμενων ελάχιστων στοιχείων αυτών στο αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

9.       Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των κριτηρίων αριστείας (π.χ. λήψη άλλης υποτροφίας, απόδοση χρηματικών βραβείων λόγω αριστείας κατά την απόδοση των σπουδών του)

10.   Υπεύθυνη Δήλωση, που να φέρει το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει την ιδιότητα μεταπτυχιακού φοιτητή, ο οποίος έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένος, δ) δεν κατέχει θέση δημόσιου υπαλλήλου ή δημόσιου λειτουργού που απασχολείται σε φορείς του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια των περ. α’ έως στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ε) δεν κατέχει θέση ακαδημαϊκού υποτρόφου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 58 του ν. 4386/2016, και ισχύει σε οποιοδήποτε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, στ) δεν κατέχει θέση μέλους  Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.ΤΕ.Π. των Α.Ε.Ι. ή συμβασιούχων διδασκόντων του π.δ. 407/1980 σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ζ) δεν κατέχει θέση ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η) δεν λαμβάνει ήδη  μια (1) πλήρη ανταποδοτική υποτροφία του άρθρου 5 της αριθμ. 1017/16.03.2021 ΚΥΑ, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ143.

 

Σε περίπτωση που αρμόδιο όργανο για την έκδοση των δικαιολογητικών των περ. 3 έως 6 είναι η Γραμματεία του Τμήματος, στο πλαίσιο του οποίου υποβάλλεται η αίτηση, ο υποψήφιος εναλλακτικά δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνει ότι έχει ολοκληρώσει ή φοιτά σε πρόγραμμα σπουδών α’, β’ ή γ’ κύκλου του Τμήματος, αιτούμενος την έκδοση των ως άνω δικαιολογητικών και την συμπερίληψή τους στην αίτηση υποψηφιότητάς του, ως συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά της αίτησής του. Εάν κατά τον διενεργούμενο έλεγχο από τη Γραμματεία του Τμήματος, διαπιστωθεί ότι το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης είναι αναληθές ή μη ακριβές, ο υποψήφιος απορρίπτεται και δεν αξιολογείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

 

Δικαίωμα υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο:

a.       Κατέχει την ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή, αναμένεται να την κατέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 και δεν έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης του προγράμματος σπουδών β’ κύκλου, στο οποίο είναι εγγεγραμμένο.

b.      Κατέχει την ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα και αναμένεται να την κατέχει καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

Τα a & b αντίστοιχα κρίνεται αναγκαίο να αναγράφονται στις Βεβαιώσεις που καλείται η Γραμματεία του εκάστοτε Τμήματος ή Μεταπτυχιακού Προγράμματος να εκδώσει.

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, οι αρμόδιες Επιτροπές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους, τόσο τα οριζόμενα από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος κριτήρια Αξιολόγησης, όσο και τους λόγους αποκλεισμού, όπως αυτοί περιγράφονται στους Ειδικούς Όρους της Πρόσκλησης (βλ. παράγραφο 2).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 1017/16.03.2021 ΚΥΑ:

 

  1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά τους, υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά προς τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη Γραμματεία του κάθε Τμήματος, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ορίζονται. Η υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο από τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο συνιστά λόγο απόρριψης της αίτησης.
  2. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και υποβάλλει σχετική εισήγηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, εγκρίνονται οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο. Η απόφαση της Συνέλευσης διαβιβάζεται ηλεκτρονικά προς τη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. Οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο επικυρώνονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε., του Α.Ε.Ι. και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Σημειώνεται ότι όσα Τμήματα δεν έχουν ορίσει ποιο μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης θα προεδρεύει, κρίνεται αναγκαίο αυτό να ορίζεται στην Εισήγηση της τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης.

 

  1. Κατά της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών. Η υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και της Γραμματείας του Τμήματος, όπου υπεβλήθησαν οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της ενστάσεως θα πρέπει να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την αξιολόγηση των υποψηφίων.
  2. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 6 είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, η οποία αποφαίνεται επί του περιεχομένου των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά.
  3. Οι προσωρινοί πίνακες καθίστανται αυτοδικαίως οριστικοί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή Ενστάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι τελικοί πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. 1017/16.03.2021 ΚΥΑ, στα Αποσπάσματα των Συνελεύσεων των Τμημάτων θα πρέπει, επιπλέον, να περιγράφονται τα κάτωθι:

1.       Το περιγραφόμενο επικουρικό διδακτικό έργο ανά γνωστικό αντικείμενο και τα επιμέρους μαθήματα που εντάσσονται σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 6, καθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6. Ειδικότερα, ο αριθμός των ωρών παροχής επικουρικού διδακτικού έργου κατανέμεται ανά μάθημα σύμφωνα με τις ανάγκες του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος. Ο αριθμός των ωρών δύναται να διαφέρει ανά μάθημα του γνωστικού αντικειμένου και ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και μπορεί να αναπροσαρμόζεται κατά τη διάρκεια του κάθε ακαδημαϊκού έτους.

2.       Ο αριθμός των τμημάτων (μικρών ομάδων που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των τριάντα φοιτητών) για τη διεξαγωγή φροντιστηριακών μαθημάτων ανά μάθημα του προγράμματος σπουδών καθώς και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής αυτών. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για τον καθορισμό των τμημάτων και το ωρολόγιο πρόγραμμα διεξαγωγής του επικουρικού διδακτικού δύναται να επικαιροποιείται βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος και του βαθμού ανταπόκρισης των φοιτητών στην οργάνωση των φροντιστηριακών μαθημάτων.

Να ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με τη παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. 1017/16.03.2021 ΚΥΑ, ο συνολικός αριθμός των ωρών επικουρικού διδακτικού έργου κάθε υποτρόφου ανέρχεται σε τριακόσιες είκοσι (320) ώρες αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο για μια πλήρη υποτροφία, και αντίστοιχα των εκατόν εξήντα (160) ωρών αθροιστικά για όλα τα μαθήματα ανά προκηρυσσόμενο αντικείμενο για μια μερική υποτροφία. Κατ’ ελάχιστον το 40% του συνολικού αριθμού ωρών αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις επικουρικού διδακτικού έργου των περ. β’ και γ’ της παρ. 3 του άρθρου 6 της παρούσας.


επιστροφή
Tessera - Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Shops, Mobile & Tablet Apps